Monday, May 16, 2011

गहराई ---प्यार मे

oks fxurs] ygjksa dks nwj ls]
fnyksa dks mrkjrs] xgjs leqnz esa]
 idM+rs ygjksa dks] lksaprs dgkWa ls pyh gS ;s]
 ’kq:vkr dSls I;kj dh gqbZ] curh dgkWa ls]
mrjrs pyrs x,] uhys leqnz dh तलहटी dks Nwus]
ugha gS Mj] eu es djsa] गायन श्लोको  का 
’kk;n leqnz nsork [kq’k gksa] cls jgs fnyksa esa]
fn[kkrsa ygjksa dk laxhr] lqurs lkQ fnyksa ls]
ygjsa Vdjkrh] chp leqnz esa cls] xqcan uqek igkM+ksa ls]
vthc df’k’k djrh ygjsa] nLrd nh fdlh us]
leqnz dh fo’kkyrk] lek ys vanj ,sls]
tSls vadqfjr cht fudys] /kjrh ds o{k LFky ls]
mQku vk, lkxj esa] fuxy tk, lHkh dks]
fn[ks ,sls] fcuk cjlkr ds /kjrh dk vius vanj lek tkuk
;gh gS izd`fr dk pfj=] er [ksyksa Hkkoukvksa ls]
I;kj djksxs bls] ikvksxs Hkjiwj I;kj]
dzksf/kr djksxs] QV tk,xh /kjrh] djs cckZn ygjsa
u vkus nks ,sls lqukeh] cgk ys tk,xk जीवन ये ]
mrj tkvksa] Nwus dks मन bldk]
ikvksxs vfu;af=r ygjksa dk lkxj eaFku
fd
  
mrj tk, lkxj] fnyksa esa vius

{k.ks&{k.ks] gkWa] izkd`frd gS ’kk;nA  
                         
               मुसाफिर क्या बेईमान  

No comments: