Saturday, May 7, 2011

फिर वही

D;ksa
djrs gS yksx dksf’k’k]
bl  eqnkZ dks ftUnk djus dh]
pykrs gS gj nko&isap]
pqHkkrs gS gj vL=]
fd ’kk;n
;s ftank gks tk,]
vkSj
ge [ksy lds, blds ftLe ls]
uksp Mkysa fQj ls
ysfdu
blh dksf’k’k esa
tkx tkrk gS mldk
Hkwr
vkSj rc gWalus &gWalkus dh
gksrh gS dksf’k’k
c<+rh tkrh gS QqQdkj
Hkwr dh
ns[krs gSa fd ;s ekuo bruk
D;ksa dBksj gS]
Hkwy tkrs gS
Oks
fd ;s ekuo ugha
eqnkZ gS] flQZ eqnkZ]
fQj ogh ftank
fn[kkbZ nsus okyk]
eqnkZA
fQj ogh&&&&&&&&&A
   
                                                                                                

No comments: